Publications
  • Xian-Shuang Tu, Ning-Ning Zeng, Ru-Ye Li, Yu-Quan Zhao, De-Zhen Xie, Qian Peng* and Xiao-Chen Wang*
    C2-Symmetric Bicyclic Bis-Borane Catalysts: Kinetic or Thermodynamic Products from a Reversible Hydroboration of Dienes
    Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 15096-15100. [Link]