Publications
  • Ru-Yi Zhu, Jian He, Xiao-Chen Wang, Jin-Quan Yu*
    Ligand-Promoted Alkylation of C(sp3)–H and C(sp2)–H Bonds.
    J. Am. Chem. Soc.2014136 (38), 13194–13197.[Link]
  • Xichen Xu, Xiaochen Wang, Yuxiao Liu, Michael P Doyle*
    Enantioselective Carbonyl-ene Reactions Catalyzed by Chiral Cationic Dirhodium(II,III) Carboxamidates.
    J. Org. Chem.2014, 79 (24), 12185-12190. [Link]