Publications
  • Zi-Yu Zhang,# Zhi-Yun Liu,# Rui-Ting Guo, Yu-Quan Zhao, Xiang Li, and Xiao-Chen Wang*
    B(C6F5)3-Catalyzed Ring Opening and Isomerization of Unactivated Cyclopropanes
    Angew. Chem. Int. Ed. 201756, 4028-4032 [Link]
  • Zhi-Yun Liu, Zhi-Hui Wen, and Xiao-Chen Wang*
    B(C6F5)3-Catalyzed Cascade Reduction of Pyridines
    Angew. Chem. Int. Ed. 201756, 5817-5820[Link]