Publications
  • Brandon E. Haines, Xiao-Chen Wang, Jin-Quan Yu and Djamaladdin G. Musaev
    Mechanistic Details of the Pd(II)-Catalyzed C-H Iodination by Iodine Molecule: Oxidative Addition vs Electrophilic Cleavage.
    J. Am. Chem. Soc 20151379022.  [Link]
  • Xiao-Chen Wang, Wei Gong, Li-Zhen Fang, Ru-Yi Zhu, Suhua Li, Keary M. Engle and Jin-Quan Yu
    Ligand-enabled meta-C-H activation using a transient mediator.
    Nature 2015519, 334[Link]