Publications
 • Ming ZhangZi-Lu TangHeng LuoXiao-Chen Wang*

  β-C–H Allylation of Trialkylamines with Allenes Promoted by Synergistic Borane/Palladium Catalysis

  Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202317610 [Link]

 • Jun-Jie Tian,# Rui-Rui Li,# Gui-Xiu TianXiao-Chen Wang*
  Enantioselective C3-Allylation of Pyridines via Tandem Borane and Palladium Catalysis
  Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202307697 [Link]


 • Zhong Liu,# Zhu-Jun Shi,# Lu Liu, Ming Zhang, Meng-Chen Zhang, Hao-Yang Guo, and Xiao-Chen Wang*

  Asymmetric C3-Allylation of Pyridines

  J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 11789–11797 [Link]