Publications
  • Jun-Jie Tian,# Rui-Rui Li,# Gui-Xiu TianXiao-Chen Wang*
    Enantioselective C3-Allylation of Pyridines via Tandem Borane and Palladium Catalysis
    Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202307697 [Accepted]


  • Zhong Liu,# Zhu-Jun Shi,# Lu Liu, Ming Zhang, Meng-Chen Zhang, Hao-Yang Guo, and Xiao-Chen Wang*

    Asymmetric C3-Allylation of Pyridines

    J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 11789–11797 [ASAP]