Publications
  • Xiaochen Wang, Zhuoyan Li and Michael P. Doyle* 
    Barriers to Enantiocontrol in Lewis Acid Catalyzed Hetero-Diels–Alder Reactions.
    Chem. Commun.2009, 5612-5614.[Link]
  •  Jian-Hua Xie, Sheng Liu, Wei-Ling Kong, Wen-Ju Bai, Xiao-Chen Wang, Li-Xin Wang and Qi-Lin Zhou*
    Highly Enantioselective and Diastereoselective Synthesis of Chiral Amino Alcohols by Ruthenium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of α-Amino Aliphatic Ketones.
    J. Am. Chem. Soc.2009131 (12), 4222–4223. [Link]