Publications
 • Xin-Yue Zhou, Ming Zhang, Zhong Liu, Jia-Hao He, Xiao-Chen Wang*

  C3-Selective Trifluoromethylthiolation and Difluoromethylthiolation of Pyridines and Pyridine Drugs via Dihydropyridine Intermediates
  J. Am. Chem. Soc. 2022144 14463–14470 [Link]

 • Jun-Jie Tian,Wei Sun,Rui-Rui Li,Gui-Xiu Tian,Xiao-Chen Wang*
  Borane/Gold(I)-Catalyzed C–H Functionalization Reactions and Cycloaddition Reactions of Amines and α-Alkynylenones
  Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202208427 [Accepted]

 • Xin-Shen Liang, # Rui-Dong Li,#  Wei SunZhong Liu, and Xiao-Chen Wang*
  Coupling of 2H-Chromenes with Silyl Ketene Acetals Enabled by Borane Catalysis
  ACS. Catal. 2022, 12, 9153-9158 [Link]


 • Zhong Liu,# Jia-Hao He,# Ming Zhang, Zhu-Jun Shi, Han Tang, Xin-Yue Zhou, Jun-Jie Tian, Xiao-Chen Wang*
  Borane-Catalyzed C3-Alkylation of Pyridines with Imines, Aldehydes, or Ketones as Electrophiles
  J. Am. Chem. Soc. 2022, 144 ,4810–4818  [Link]