Publications
  •  Ling Chu, Xiao-Chen Wang, Curtis E. Moore, Arnold L. Rheingold, and Jin-Quan Yu* 
    Pd-catalyzed Enantioselective C–H Iodination: Asymmetric Synthesis of Chiral Diarylmethylamines.
    J. Am. Chem. Soc., 2013, 135 (44), 16344–16347.[Link]
  • Xiao-Chen Wang, Yi Hu, Samuel Bonacorsi, Yang Hong, Richard Burrell, and Jin-Quan Yu* 
    Pd(II)-catalyzed C–H Iodination Using Molecular I2 as the Sole Oxidant.
    J. Am. Chem. Soc.2013135 (28), 10326–10329.  [Link]